Refusionspolitik

DANISH

Tilbagebetalings Politik

-----

Vender tilbage
Vores politik varer 14 dage. Hvis der er gået 14 dage siden dit køb, kan vi desværre ikke tilbyde dig refusion eller udveksling.

For at være berettiget til retur, skal dit emne være ubrugt og i samme stand som du har modtaget det. Der må ikke være nogen synlige skader. Det skal også være i den originale emballage.

Flere typer varer er undtaget fra at blive returneret. Bøger kan ikke returneres.

Yderligere ikke-returvarer:
Gavekort

For at afslutte din returnering kræver vi en kvittering eller købsbevis. Venligst send ikke dit køb uden at ringe eller sende os en e-mail om din årsag til retur eller udveksling.

Der er visse situationer, hvor der kun ydes delvise restitutioner (hvis det er relevant)

Restitutioner (hvis relevant)
Når din retur er modtaget og inspiceret, sender vi dig en email for at give dig besked om, at vi har modtaget din returnerede vare. Vi vil også underrette dig om godkendelse eller afvisning af din refusion.
Hvis du er godkendt, vil din refusion blive behandlet, og en kredit vil automatisk blive anvendt på dit kreditkort eller den oprindelige betalingsmåde inden for et bestemt antal dage.

Senere eller manglende restitutioner (hvis relevant)
Hvis du ikke har modtaget en restitution endnu, skal du først tjekke din bankkonto igen.
Kontakt derefter dit kreditkortselskab, det kan tage lidt tid før din refusion er officielt bogført.
Næste kontakt din bank. Der er ofte en vis behandlingstid, før en restitution er offentliggjort.
Hvis du har gjort alt dette, og du stadig ikke har modtaget din restitution endnu, så kontakt os på info@adeorganics.com.

Salgsposter (hvis relevant)
Kun regulære priser kan refunderes, desværre kan salgsprodukter ikke refunderes.

Udvekslinger (hvis relevant)
Vi erstatter kun varer, hvis de er defekte eller beskadigede. Hvis du har brug for at bytte den til det samme emne, send os en mail på info@adeorganics.com.

Forsendelse
For at returnere dit produkt skal du sende dit produkt til: Ade Organics ApS, Langelunden 14, 1MF ,, 2990 Niva, Danmark

Du er ansvarlig for at betale for dine egne forsendelsesomkostninger for at returnere din vare. Forsendelsesomkostningerne kan ikke refunderes. Hvis du modtager en refusion, fratrækkes omkostningerne ved returforsendelse fra din refusion.

Afhængigt af hvor du bor, kan den tid, det tager for dit udvekslede produkt at nå dig, variere.

Ved forsendelse af en vare bør du overveje at bruge en sporbar forsendelsestjeneste eller købe forsendelsesforsikring. Vi garanterer ikke, at vi modtager din returnerede vare.

-----

 

ENGLISH

Refund Policy

-----

Returns
Our policy lasts 14 days. If 14 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. There must not be any visible damages. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Books cannot be returned.

Additional non-returnable items:
Gift cards

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase. Please do not send your purchase back without calling or emailing us first about your reason for return or exchange.

There are certain situations where only partial refunds are granted (if applicable)

Refunds (if applicable)
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.
If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at info@adeorganics.com.

Sale items (if applicable)
Only regular priced items may be refunded, unfortunately sale items cannot be refunded.

Exchanges (if applicable)
We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at info@adeorganics.com.

Shipping
To return your product, you should mail your product to: Ade Organics ApS, Langelunden 14, 1MF,, 2990 Niva, Denmark

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.

When shipping an item, you should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

-----